• ·مراکز درمانی سرپایی (درمانگاه و کلینیک)

مدیریت خدمات سرپایی (Bed Management): اجرا و پیگیری تمامی امور مرتبط با انجام معاینات، اقدامات و مداخلات درمانی سرپایی بیمار در مراکز درمانی سرپایی شامل کلینیک، پلی کیلینیک و درمانگاههای تخصصی شامل نوبت گیری از پزشک، انتقال بیمار به مرکز درمانی سرپایی، تعیین وقت از طریق فهرست انتظار، تشکیل پرونده، پیگیری انجام معاینات اولیه، انجام پذیرش بیمار در مرکز درمانی سرپایی، انجام فرآیندترخیص بیمار، انتقال بیمار به منزل، آموزش بیمار برای پیگیری مراقبتها در منزل، پیگیری فعالیتهای مرتبط با امور بیمه ای و هزینه های درمان از سازمانهای بیمه گر تکمیلی می باشد.

  • ·بیمارستانها و مراکز درمانی بستری

مدیریت تخت های بستری (Bed Management): اجرا و پیگیری تمامی امور مرتبط با بستری بیمار در بیمارستان بر اساس تأییدیه پزشک شامل مراحل آماده سازی بیمار قبل از بستری، انتقال بیمار به مرکز درمانی، تعیین وقت از طریق فهرست انتظار، تشکیل پرونده، انجام پذیرش بیمار در بیمارستان، پیگیری امور درمانی در مدت زمان بستری، انجام فرآیندترخیص بیمار، انتقال بیمار به منزل، آموزش بیمار برای مراقبتهای بعد از بستری در بیمارستان، انجام مراقبتهای بعد از بستری در منزل می باشد.

توانبخشی: به روندي اشاره دارد كه هدف آن قادرساختن فرد معلول براي دستيابي و حفظ حداكثر سطح عملكرد فيزيكي، حسي، ذهني، روانشناسي و اجتماعي است. بنابراين توانبخشي بايد اسباب تغيير زندگي افراد معلول را به سوي يك زندگي مستقل تر فراهم كند. هدف اصلی توانبخشی كاستن تأثير ناتواني يك فرد معلول، فراهم كردن مقدمات حضور اجتماعي، زندگي با كيفيت و خودشكوفايي او   ( با توجه به نوع ضایعه ) است.

  • کاردرمانی
  • گفتاردرمانی
  • فیزیوتراپی
  • روانشناسی
  • بازی درمانی
  • اختلال یادگیری
  • پایش رشد و تکامل
  • آموزش نمونشی (Conductive education)
  • ·اعتیاد درمانی